W ramach usługi w zakresie prowadzenia urządzeń księgowych :

 • Księgi Rachunkowe (pełna księgowość):

  • sporządzanie bilansu otwarcia,
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
  • sporządzanie rejestrów i deklaracji podatku od towarów i usług VAT,
  • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie kontrahentów,
  • opracowanie Zakładowego Planu Kont, schematu obiegu dokumentów itp.,
  • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
   – bilans,
   – rachunek zysków i strat,
   – informacja dodatkowa,
   – przepływy środków pieniężnych,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • sporządzanie przelewów bankowych,
  • nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
  • konsultacje z zakresu rachunkowości.
 • Księga Przychodów i Rozchodów – zakres świadczonych usług:

  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
  • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT,
  • rozliczanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych PIT,
  • sporządzanie zestawień KPiR oraz deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • rozliczanie kontrahentów.
 • Ewidencję przychodów

 • Ewidencję zakupów oraz Vat

 • Kompleksowa usługa rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – sporządzanie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym – sporządzanie deklaracji PIT
 •  Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
  • przygotowywanie dla Zarządu wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
  • sporządzanie kart zasiłkowych,
  • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • obliczanie składek ZUS,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
  • prowadzenie kart wynagrodzeń,
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,
  • przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.
 • Wyprowadzanie zaległości księgowo podatkowych

  Na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych od Klienta za poprzednie okresy sprawozdawcze (miesiące, kwartały, lata) dokonujemy ponownego ich księgowania w oparciu o obowiązujące w tych okresach przepisy prawa podatkowego i bilansowego, sporządzania deklaracji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń rocznych w przypadku osób fizycznych. Wyprowadzanie zaległości jest konieczne w różnych przypadkach tj:

  • samodzielne prowadzenie ksiąg,
  • błędne rozliczenia podatkowe,
  • utrata zapisów księgowych,
  • brak bieżącego prowadzenia ksiąg.
 • POZOSTAŁE
  • samodzielne prowadzenie ksiąg,
  • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej ( przy stałej współpracy usługa gratis )

  • reprezentacja podatkowa przed Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami

  • wyprowadzanie zaległości podatkowych

  • sporządzanie sprawozdań statystycznych

  • sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych

Oferujemy co miesięczny dojazd po dokumenty do siedziby kontrahenta – usługa gratis.